Connecting Europe Facilities


Víte, s kým si na internetu píšou vaše děti?
SaferInternet.cz

Národní centrum bezpečnějšího internetu vyhlašuje další ročník oblíbené soutěže. 

Znáte zajímavou internetovou stránku s obsahem vhodným pro děti ve věku 6 až 12 let? Myslíte si, že by mohla být dobrým vzorem pro další tvůrce internetových stránek? Nominujte ji do naší soutěže o "Nejlepší webovou stránku pro děti" a pomozte našim nejmenším poznávat svět internetu bezpečně a z jeho pozitivní stránky.  

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích:

Kategorie mladých tvůrců

V této kategorii se do soutěže mohou přihlásit všichni tvůrci webových stránek pro děti, jejichž věk je v rozpětí 12 až 17 let. Kritéria pro hodnocení přihlášených webových stránek mladých tvůrců najdete zde.

Kategorie dospělých tvůrců

V této kategorii mohou své webové stránky nominovat tvůrci, kteří dosáhli věku minimálně 18 let. Své projekty webových stránek mohou samozřejmě přihlásit i organizace, včetně profesionálních. Kritéria pro hodnocení přihlášených webových stránek dospělých tvůrců a organizací najdete zde.

Podle jakých obecných kritérií bude hodnocen obsah?

 • Prospěch pro cílovou skupinu
 • Atraktivita
 • Použitelnost
 • Bezpečnost
 • Komerční hlediska

Kriteria byla vytvořena mezinárodním týmem odborníků a doporučena Evropskou komisí. Slouží také jako obecný návod pro tvorbu pozitivních webových stránek pro začínající uživatele z cílové skupiny dětí raně školního věku a prvního stupně ZŠ.

Co je cílem soutěže?

Cílem naší soutěže je poukázat na pozitivní a kvalitní obsah na internetu, který je určen především dětem ve věku 6 až 12 let. Stránky by měly být pro děti zábavné, poučné, měly by dětem nabízet inspiraci a povzbuzovat jejich fantazii, a v neposlední řadě i podnítit jejich zvědavost pro objevování nových možností. Zároveň se touto soutěží snažíme propagovat pravidla pro tvorbu kvalitního obsahu.

Internetovou stránku s pozitivním obsahem pro děti jste mohli nominovat prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  S nominovanými webovými stránkami se můžete seznámit zde. Nyní nás čeká vyhodnocení a vyhlášení výsledků, které proběhne spolu s ukončením školního roku 30. června 2012. Pokud byste přeci jen měli tip na zajímavou stránku určenou pro cílovou skupinu nejmenších, pošlete nám její URL adresu, kontaktní osobu, případně kontakt na jejího autora, a my jí ještě zařadíme do naší soutěže.

Těšíme se na Vaše příspěvky!

Všeobecná doporučení pro tvorbu kvalitního obsahu

 • Definujte strategii, vizi a poselství vašeho obsahu

  i) Proč chci vytvářet online obsah pro děti a čeho tím chci dosáhnout?
  ii) Co může být očekáváno od dětí?
  iii) Kolik času a jaké prostředky mám? Jsou postačující pro vytvoření obsahu vysoké kvality?

 • Definujte cílovou skupinu a berte ji nadále v úvahu

  i) Jaké jsou schopnosti, dovednosti a potřeby cílové skupiny?
  ii) Co činí děti a mladé lidi zranitelné?
  iii) Co je pro děti atraktivní a které prvky bychom měli brát v úvahu při tvorbě online obsahu? 

 • Pokuste se vcítit se do pozice dítěte/teenagera za cílem lepšího pochopení jejich vnímání světa a jejich způsobu   případného využívání obsahu
 • Pokuste se získat co nejjasnější představu o vaší cílové skupině – co děti podněcuje, jakým způsobem probíhá jejich proces učení se a jaké se z toho dají vyvodit důsledky pro podobu obsahu, který chcete vytvořit?
 • Pokuste se definovat, jaké by mělo být základní využití vašeho obsahu – nástroj pro prozkoumávání nových a stávajících   věcí, nové dovednosti, vzdělávání, hraní si apod.?
 • Pokuste se říci, jaká je pro děti motivace pro využívání vašeho obsahu, motivace užít si tento obsah, vydržet u něj a rozvíjet svou hravou aktivitu, a dále cítit pocit zadostiučinění po ukončení aktivity.
 • Zaměřte se na obsah, který má co nabídnout rozdílným typům uživatelů: realističtí nebo imaginativní uživatelé, aktivní nebo vnímaví uživatelé, snílci, přemýšliví, herci nebo uživatelé jdoucí za úspěchem.
 •  Pokuste se o zkonstruování vyváženého obsahu: pokuste se o hravé postupy mezi aktivitami, senzorickými    interakcemi, zacházejte uvolněně s online obsahy, předměty, tvorbou obsahu, fantazií, hrou na různé uživatelovy role, týmovou hrou.
 •  Zvažte, zda se dítě v obsahu může pohybovat hladce a bezproblémově ze stupně na stupeň, aby se interakce rozvíjela přirozeně a plynule (např. experimentováním, využíváním funkcí, variacemi, integrací).
 • Pokuste se vzít v úvahu prostředí, v jehož kontextu bude obsah využíván (např. je uživatel sám, veden svými rodiči, společně se svými vrstevníky, v tichosti nebo na hlučném místě? Jaké zkušenosti asi uživatel má?)
 • Zapojte cílovou skupinu do vývoje a testování obsahu za cílem učinění obsahu relevantním a uživatelsky přívětivým
 • Vyhledávejte informace týkající se relevantní legislativy a regulací
 • Vyhledávejte informace o relevantních organizacích, které vám pomohou zajistit bezpečnost dětí při využívání obsahu

  i) Program Safer Internet
  ii) Národní centrum bezpečnějšího internetu
  iii) Národní regulační entity

 

TVORBA A POSKYTOVÁNÍ ATRAKTIVNÍHO OBSAHU S UŽIVATELSKY PŘÁTELSKÝM PROSTŘEDÍM PRO DĚTI

Vzhled/atraktivita
Obsah či webové stránky vyvinuté pro děti by měly být pro ně atraktivní a schopné zaměřit se na jejich specifické zájmy.

 

Úvod
a. Zábava – jsou obsah/stránka zábavné, radostné a příjemné při použití?
  i. Pozornost dítěte je upoutána příjemným způsobem a nabízí podněcující, originální, svěží a zábavné přístupy a vzhled
  ii. Pokud je stránka vytvořena, pak nabízí dostatečné množství obsahu, prvky různého stupně vyzývavosti a náročnosti
  iii. Grafické prvky, video a audio obsah jsou atraktivní a smysluplné pro cílovou skupinu 
    •  Prostředí je jednoduché a jednoduše sledovatelné, s designem podporujícím jednoduchou navigaci
  iv. Obsah nabízí pro uživatele výzvy, které může překonávat, a zároveň by uživatel měl mít důvod navštěvovat obsah    pravidelně
  v. Obsah se zaměřuje na specifické zájmy cílové skupiny
  vi. Přitažlivá grafika, video a audio podněcují možnosti přiučit se něčemu novému
  vii. Jsou brány v úvahu zkušenosti, které dětem přinášejí asociace s online obsahem
  viii. V každém okamžiku existuje pro uživatele možnost dozvědět se, do jaké míry splnil účely/cíle obsahu

b. Interaktivita – mají děti příležitost aktivně se podílet?
  i. Děti mají příležitost aktivní interakce s obsahem a aktivní účast podporuje další získávání zkušeností
   o Do podoby obsahu mohou být zapojeny nápady dětí a ty tak mohou ovlivnit způsob, jakým se obsah/hra/stránka vyvíjí
   o Obsah/hra/stránka reaguje na činy dětí

c. Odpovídá obsah věku uživatele?
  i. Obsah je přitažlivý širokému publiku z řad dětí
  ii. Obsah odpovídá specifickým zájmům cílové skupiny a tématika obsahu je pro děti smysluplná
  iii. Jsou brány v úvahu kulturní odlišnosti a odlišný společensko-kulturní vývoj dětí
  iv. Prostředí obsahu je pozitivní a odpovídajícím způsobem vyzývající k aktivitě a podnětné 
   • Uživatel má možnost jednoduché volby do jaké míry se do obsahu zapojí a má z toho odpovídající prospěch. Míra    náročnosti se přizpůsobuje a je plynulá
   •  Hry jsou cílené na specifickou věkovou skupinu a pravidla mají odpovídající stupeň náročnosti, ale zároveň jsou  dostatečně snadná pro zvládnutí hry 
   •  Křivka osvojování si znalostí by měla dát uživateli pocit zvládnutí a kontroly nad akcemi/vývojem akcí
   •  Uživatelé dostávají odpovídající a konsistentní zpětnou vazbu na své činy, dozvědí se o svých eventuálních chybách a  jsou v takovém případě navedeni správným směrem
   •  Obsah/hra/stránka poskytuje dítěti, s ohledem na jeho celkovou činnost, odpovídající a individuální zpětnou vazbu 
   •  Uživatelé jsou povzbuzováni k experimentování a hledání nových řešení
  v. Obsah nepodněcuje k fyzickému či psychickému násilí, šikaně nebo jinému škodlivému chování vůči lidem nebo zvířatům,  a obsah samotný není jakkoli škodlivý a nebezpečný při používání

 

Použitelnost
Obsah/webová stránka je zacílena na děti, je zaměřena na předávání pozitivních zkušeností a je navržena způsobem, který odpovídá stupni jejich vývoje a dovedností

 

Úvod

a. Uživatelsky přátelské prostředí :

  i. Design a navigace podporují možnosti předávání pozitivních zkušeností dětem a splňují nároky a potřeby mladých uživatelů internetu
  •  Navigace na stránce je jednoduchá a uživatel se v obsahu/na stránce neztratí a vždy ví, kde se zrovna v obsahu/na  stránce nachází
  •  Pozitivní zkušenost cílové skupiny je podporována jednoduchostí a stabilností s co nejmenším počtem změn prostředí
  •  Jsou brány v úvahu fyzický a kognitivní vývoj a dovednosti cílového publika
  •  Dítě je schopno již od počátku používat obsah samostatně
  •  Pro mladší věkové skupiny jsou uzpůsobeny větší ikonky, aby bylo snadné jejich označení kurzorem
  •  Pro mladší cílové skupiny je v návodu vhodné použít screenshoty a mluvené slovo namísto textu 
  ii. Dějová linie bere v úvahu věk dětí 
  iii. Přístup k obsahu je snadný a intuitivní, ideálně z domovské stránky
  iv. Opuštění obsahu je snadné a intuitivní
  v. Text, dialogy a obrázky berou v úvahu schopnosti cílové skupiny
  vi. Je vhodné vyhnout se novým automaticky otevíraným oknům, které odvádějí pozornost od hlavní aktivity. Instrukce  jsou cílové skupině dostupné přímo na obrazovce intuitivním způsobem
  vii. Jasným a snadným způsobem jsou poskytovány informace a/nebo podkladové informace pro cílovou skupinu, ale i rodiče  a vzdělavatele
  viii. Obsah/webová stránka mají jednoduchou URL adresu/jméno domény, které navíc není jednoduše zaměnitelné / nevede k náhodnému nebo nedobrovolnému přístupu k obsahu nevhodnému dané věkové skupině

b. Zapojení
  i. Obsah/webová stránka není jednostranná vůči pohlaví nebo etnickému, sociálnímu či kulturnímu původu
  ii. Obsah je přístupný všem, včetně postižených lidí a sociálně znevýhodněných skupin
   •  Schopnosti potřebné k ovládání obsahu/stránky jsou v rozsahu odpovídajícím cílové skupině
  iii. Obsah by měl být přístupný ve více jazykových mutacích
  iv. Obsah by měl být přístupný na různých platformách a vhodný i pro pomalá internetová připojení pomocí minimalizace    času potřebného k načtení stránky/obsahu, ale i k případnému stažení materiálů


ZAJIŠTĚNÍ SPOLEHLIVOSTI OBSAHU / WEBOVÉ STRÁNKY

Transparentnost
Základní informace o subjektech, které stojí za vytvořením a poskytnutím obsahu/stránky, či o někom jiném, kdo může být kontaktován v případě dotazu, jsou klíčové pro zajištění kredibility obsahu/stránky

 

Úvod

a. Identifikace tvůrce a poskytovatele obsahu je jasná a jednoduše zjistitelná
  i. Uveďte na stránce jasnou informaci pro rodiče a jednoduchou možnost kontaktování v případě jejich zájmu
  ii. Obsah/stránka podávají jasné informace jak dětem, tak rodičům
    •  Tyto informace jsou přizpůsobeny dané cílové skupině
    •  Informace odpovídají platné legislativě země
    •  Informace o poskytovateli je poskytnuta alespoň v následujícím rozsahu, za cílem jednoduše jej kontaktovat:
    •  jméno poskytovatele
    •  jméno a příjmení kontaktní osoby
    •  úplná adresa (p.o. box je nedostačující)
    •  telefonní číslo
    •  e-mail
  iii. Poskytovatel/tvůrce obsahu/stránky/programu je jasně identifikovatelný
  iv. Tvůrce obsahu/stránky/programu je snadno kontaktovatelný díky poskytnuté kontaktní informaci a zároveň je uvedeno,  do jaké doby lze očekávat odpověď na dotaz (např. 48 hodin)
  v. Obsah/stránka/program obsahuje informace o celkových záměrech tvůrce

b. Je zajištěna transparentnost cílů, které si vytvořený a poskytnutý obsah klade za cíl (např. vzdělávací, komerční, zábavní…)
  i. Úmysl webové stránky: tvůrce/poskytovatel jasně formuluje, jaký má mít daný obsah přínos
  ii. Další osoby:
    •  Obsah/webová stránka neporušují autorská práva jiných osob/organizací
    •  Na obsahu/stránce/programu je tvůrcem/poskytovatelem deklarováno, do jaké míry přijímají zodpovědnost za ty části    obsahu, které nejsou pod jejich přímou kontrolou, např. fóra, odkazy apod.
    •  Kdykoliv je to možné, jsou poskytnuty internetové adresy subjektu nebo dokumentu, který je citován, nebo jiný zdroj     části obsahu, která byla převzata
    •  V případě odkazů je vhodné poskytnout stručný popis, kam tento odkaz směřuje, a to např. v podobě krátkého textu    vedle odkazu
    •  Informativní obsah: obsahuje jméno autora, bibliografii, datum publikování, aktualizace atd.

c. Jméno domény je přehledné a není snadno možná záměna s adresou jiných webových stránek


Bezpečnost
Obsah/webová stránka jsou bezpečné při používání a nenabízejí obsah, který by mohl mít negativní dopady na nezletilé děti nebo jakkoli negativně ovlivnit jejich vývoj

 

Úvod 

a. Součástí obsahu/stránek není jakýkoliv materiál, který by byl škodlivý dětem
  i. Definice obsahu, který je možné považovat za škodlivý pro děti, se liší v různých evropských zemích a regionech. Obecně   se za takový obsah považuje mimo jiné následující: pornografie, násilí, rasismus a xenofobie, šikana apod. Dále nesmí materiál   přinášet dětem morální, psychickou či fyzickou újmu a podněcovat k prvkům násilí
  ii. Mezi škodlivý obsah patří i materiál, který děti podněcuje/vede k sebepoškozování nebo snaze poškodit či zranit jiné lidi
Obsah/stránka má konzistentní a jasný postoj vůči škodlivému obsahu

b. Pro každou část obsahu/stránky je uvedeno, pro jakou věkovou skupinu je určena
c. Obsah/stránka přímo neodkazuje na jiný nevhodný obsah, ani neposkytuje k takovému obsahu přístup
d. K obsahu/stránce je připojena informace pro rodiče o možných rizicích spojených s používáním této stránky/obsahu 
e. Vhodný způsob, jakým informovat rodiče a uživatele o obsahu a jeho přiměřenosti pro různé věkové skupiny, je použití existujícího systému značení (např. PEGI v případě her)
f. Je zajištěn jednoduchý mechanismus informování ostatních tvůrců a poskytovatelů o těch částech obsahu/stránek, které by mohly být potenciálně škodlivé pro děti
g. Je zajištěn jednoduchý mechanismus umožňující rodičům či opatrovníkům jejich zapojení do způsobu využívání obsahu/stránek dětmi
h. V případě, že stránka umožňuje uživatelům vytvářet a umisťovat jejich vlastní obsah, má prvky sociální sítě nebo umožňuje sdílení multimédií, je žádoucí zajistit průběžný a efektivní monitoring těchto příspěvků a aktivit
>Viz. níže uvedené návrhy, kterými lze zajistit bezpečnost při poskytování specifických služeb a nástrojů na webové stránce, jako např. uživatelem generovaný obsah (sociální sítě, kniha návštěv, chatovací místnosti apod.), reklamy a možnosti platby


Uživatelem vytvářený obsah a interaktivní komunikační služby
(služby sociálních sítí, chatovací místnosti, návštěvnické knihy, fóra, sítě zaměřené na video atd.)
Poskytovatel obsahu podniká kroky k zajištění ochrany a bezpečnosti dětí.

 

Úvod

Princip bezpečnějších sociálních sítí pro EU nabízí klíčové směrnice pro poskytovatele, které vedou k zajištění bezpečí dětí za pomoci využití sociálních sítí v následujících oblastech:
  i. Zvyšování povědomí o sociálních sítích
  ii. Obsah odpovídající věkové úrovni zamýšlené cílové skupiny
  iii. Posílení uživatelů pomocí nástrojů a technologií
  iv. Snadno použitelný mechanismus podávání oznámení
  v. Odpovědi na hlášení ilegálního chování nebo obsahu
  vi. Umožnění a podpora zodpovědného přístupu k osobním a soukromým informacím
  vii. Ustavení prostředků pro konfrontaci s ilegálním nebo zakázaným obsahem a chováním

Tyto směrnice jsou aplikovatelné na všechny služby nabízející interaktivní komunikační služby.
Detailní dokument je k dispozici na: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/social_netwk/index_en.htm

a. Chatovací místnosti, fóra atd. umožňující interaktivní komunikaci a publikování obsahu vytvářeného uživateli zajistí, aby služby byly bezpečné pro používání dětmi:
  i. Věk a ověření identity uživatelů
   a. Je jasně stanovena věková hranice, od které mohou děti daný komunikační prostředek využívat
   b. Je vhodné implementovat systém ověření uživatele v okamžiku registrace (platná e-mailová adresa, registrace pomocí SMS zprávy apod.)
  ii. Jsou zveřejněny informace týkající se bezpečného chování v chatovacích místnostech
  iii. Je vytvořen efektivní systém kontroly/moderování ze strany moderátora
   a. Existuje-li možnost, že se dítě stane „součástí příběhu“ prostřednictvím chatu nebo diskusního fóra, pak je třeba zajistit  odpovídající kontrolu interaktivního prostředí
  b. Provádějte monitorování uživatelských příspěvků ještě před tím, než jsou zveřejněny, za cílem předejití odeslání    škodlivého obsahu
  iv. Pomocí poplašného tlačítka/možnosti ohlášení umístěného v chatovací místnosti nebo na webové stránce je možné  upozornit poskytovatele služby na zneužití služby a nežádoucí incidenty
  v. Je chatovací místnost pod trvalým dohledem moderátora diskuze?
  vi. Jsou vyžadovány platné e-mailové adresy pro registraci do chatovací místnosti?
  vii. Jsou poskytnuty na stránce informace o bezpečnosti v chatovací místnosti?
  viii. Je v chatovací místnosti umístěno tlačítko alarmu?
  ix. Existují bezpečnostní opatření, která zajišťují, že uživatelské příspěvky jsou před zveřejněním kontrolovány, a obsah s  možnými škodlivými dopady na děti do 12 let není odeslán?
  x. Je zajištěn ohlašovací mechanismus, který v případě potřeby informuje poskytovatele o obsahu potenciálně škodlivém pro děti do 12 let nebo o nebezpečném chování?

Soukromí
Sbírá obsah/stránka osobní data o uživatelích?
V případě sběru osobních dat o uživatelích je třeba uvést, z jakého důvodu k tomuto sběru dochází, dále jak je s informacemi nakládáno a efektivním způsobem toto v obsahu/stránce sdělit rodičům a dětem.

 

Úvod: Specifika dětské zranitelnosti

a. Je zajištěna efektivní bezpečnostní politika a ochrana soukromí, zejména v otázkách nakládání s osobními informacemi cílových skupin a je dostatečně odůvodněno nakládání s těmito informacemi?
b. Posuďte, je-li sběr dat o uživatelích nezbytný: pokud je to možné, zaměřte se na poskytování obsahu/služeb/webových stránek, které mohou být využívány anonymně
c. Poskytovatel zajistí utajení osobních údajů
d. Vhodným způsobem je poskytnuta jasná informace o tom, která data konkrétně jsou shromažďována a z jakého důvodu, ve shodě s legislativou na úrovni ČR i EU
  i. Obsah/stránka/program poskytují jasné informace o tom:
    •  které informace jsou shromažďovány
    •  jakým způsobem jsou shromažďovány
    •  kdo informace shromažďuje
    •  jak je s informacemi nakládáno
    •  jak je zajištěno utajení osobních údajů
    •  (zda jsou používány cookies/stopovací technologie a případně jejich účel)
e. Obsah/stránka/program nepoužívá nátlak k získávání informací citlivých k otázkám soukromí
f. V případě získávání osobních údajů je nutný souhlas rodiče
i. Např. v případě možnosti účasti v soutěži/výhry ceny, kdy je nutno za tímto účelem poskytnout osobní informace
ii. Osobní data nejsou předána třetí straně, vyjma případu, kdy je to nutné k doručení ceny
iii. Souhlas může být získán např. prostřednictvím e-mailu rodičům


Údržba /editorská činnost
Pravidelná údržba a kontrola obsahu vede k docílení vysoké kvality obsahu

 

Úvod

a. Kvalita a udržitelnost
  i. Obsah/webová stránka je bezpečná a zůstává bezpečná
  ii. Je prováděna frekventovaná a souvislá kontrola a aktualizace
   1. Pokud je to možné, jsou informace udržovány aktuální
   2. Obsah/stránka/program obsahuje informace o datech publikování/poslední aktualizace
   3. Je předcházeno zneužití/chybné užití značky/URL
  iii. Nejsou obsaženy nefungující odkazy nebo slepé uličky
  iv. Mělo by být vyvinuto úsilí zajišťující nepřítomnost virů nebo jiných nežádoucích prvků v odkazech
  v. Případná instalace programu nebo hry je jednoduchá a přímočará
  vi. Správné zobrazení obsahu je zajištěno na všech hlavních internetových prohlížečích, operačních systémech a platformách
  vii. V případě omezeného přístupu na odkazované stránky z externích odkazů je vhodné jejich nasměrování jinam do oblasti   jejich zájmu, namísto navádění dětí do nefungujících odkazů/slepých uliček
b. Přesnost a spolehlivost
  i. Je poskytnuta korektní, jednoznačná a pečlivá informace o tvorbě/výběru poskytnutého obsahu, takže uživatel ví, co od    obsahu/stránky očekávat
  ii. Je zvolena vhodná rovnováha mezi kvalitou a množstvím poskytnutého obsahu, stejně jako vhodná úroveň vzhledem k    věku uživatelů
  iii. V případě diskutování určitých témat je třeba projevit citlivost z hlediska vědeckého přístupu (např. veřejné  zdravotnictví) a vždy v takovém případě uvést citace
  iv. V obsahu/stránce je použita spisovná a srozumitelná forma jazyka

c. Poskytovatel – interakce s uživatelem
  i. V případě kontaktování uživatelem, např. emailem (otázky, stížnosti apod.), je mu poskytnuta odpověď, ideálně do 48    hodin
  ii. Poskytovatel reaguje odpovídajícím způsobem v případě výskytu škodlivého nebo ilegálního obsahu nebo chování


SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE APEKTŮ KOMERČNÍHO VYUŽITÍ, REKLAM A e-OBCHODU SPOJENÉ S ONLINE OBSAHEM PRO DĚTI A MLADISTVÉ


Reklama a sponzoring
Webová stránka obsahující komerční reklamu jasně vymezí své komerční zájmy a učiní komerční prvky jasně rozpoznatelné

 

Úvod

a. Obecné aspekty
  i. Poskytovatel obsahu/stránky bere v úvahu věk, znalosti a stupeň vyspělosti cílového publika
  ii. Poskytovatel obsahu/stránky jasně sdělí dětem i rodičům, jaké jsou jeho komerční zájmy a to odpovídajícím způsobem  pomocí otevřeného a čestného článku umístěného na webové stránce
  iii. Obsah/stránka nesvádí děti k utrácení peněz ani k samostatnému uskutečňování nákupů
  iv. Obsah/stránka vyhovují národní legislativě i legislativě EU v otázkách komerční reklamy pro děti 
  v. Existují bezpečnostní opatření, která zajišťují, aby reklama byla kontrolována a usměrňována (např. nežádoucí pop-up  okna, která nejdou zavřít)
  vi. V případě, že stránka obsahuje komerční reklamu, je tato jednoduše rozpoznatelná a je jasně oddělena od obsahu,    který je využíván dětmi
  vii. Sponzorované části obsahu/stránky jsou jasně vymezeny
  viii. Jakékoliv reklamní sdělení je jasně rozpoznatelné a odpovídá požadavkům EU i dané země na reklamy cílené na děti

b. Jaký druh reklamy?
  i. Obsah/stránka neobsahují jakoukoliv reklamu, která je nevhodná pro děti (tabák, alkohol, erotické produkty, hazard,  loterie atd.)
  ii. Vyvarujte se:
   a. Navádění dětí k zakoupení nebo pronajmutí produktu využitím jejich neznalosti či nezkušenosti
   b. Navádění dětí ke snaze vymoci si zakoupení produktu nebo služby na svých rodičích
   c. Zahrnutí obrázků/obsahu, které by mohly být nevhodné pro cílové publikum

c. Nezávislost
  i. Buďte jediným vlastníkem obsahu. Je třeba zamezit jakémukoli ovlivňování podoby obsahu ze strany sponzorů, reklam  nebo jiných zdrojů financování
  ii. Jasně označte a oddělte od obsahu: reklamu, sponzoring nebo jiné zdroje financování a/nebo komerční zájmy

Obchody / obsah přístupný za poplatek / placené členství
Umožňuje-li obsah nebo stránka dětem nakupování, je třeba brát v úvahu nezkušenost dětí v této oblasti: je třeba jasně sdělit dětem záměry stránky a je nutné zapojení rodičů do nákupního procesu.

 

Úvod: Dbejte na nezkušenost dětí, jejich naivitu a důvěřivost vedoucí k nákupu online

a. Na stránkách není umístěn jakýkoliv požadavek na nákup online, ani nepřesvědčuje děti k nákupu 
b. Uveďte jasnou a detailní informaci o všech produktech a službách, stejně jako detaily o případném transakčním procesu 
   i. Obchod/obsah přístupný za poplatek nebo placené členství jsou jako takové jasně rozpoznatelné
   ii. Uživatelé jsou upozorněni na skutečnost, že přistoupením na nabídku uskutečňují obchod
   iii. Děti jsou aktivně nabádány, aby vyhledali pomoc a dozor dospělých při uskutečňování online obchodu

c. V případě možnosti nákupu pomocí obsahu/stránky existují odpovídající opatření, která zajistí souhlas rodičů před tím, než bude dítěti umožněno provést samotný nákup online, a dále existuje srozumitelná a jednoduše dostupná informace týkající se detailů nabízených zboží a služeb, a to včetně:
   i. ceny produktu, ceny dopravy, geografických omezení
   ii. typů platby a z nich vyplývajících skutečností (extra poplatky či slevy), doba dodání, dostupnost zboží
   iii. práva odstoupení od obchodu, vrácení zboží a jeho náklady
   iv. následky v případě, že existuje podezření na podvodné jednání ze strany zákazníka

Hodnotící kritéria soutěžních příspěvků mladých tvůrců

Následující kritéria budou použita národní i evropskou porotou pro hodnocení kvalitního online obsahu a výběr vítězů soutěže v kategorii mladých tvůrců (12-17 let).

Pět obecných kritérií:

 • Prospěšnost pro cílovou skupinu
 • Atraktivita
 • Spolehlivost
 • Použitelnost
 • Komerční hlediska

Obsah je prospěšný pro děti ve věku 6-12 let:

Prospěšnost spočívá v následujícím: Web přináší poučení, povzbuzuje obrazotvornost, otevírá dětem nové možnosti a rozvíjí jejich schopnosti, podporuje sociální/kulturní rozhled, posiluje sebedůvěru, cit pro okolí a podporuje jejich společenskou angažovanost, apod.)
 

Obsah je atraktivní

 • Je zábavný, přináší dětem radost, jeho užití je zábavné s cílem poskytnout dětem pozitivní zkušenosti;
 • Vzhled webu je přizpůsoben věku dětí (6-12 let) a jeho ovládání je snadné;
 • Obsah je srozumitelný pro cílovou skupinu: poměr užití textu a obrázků je vyrovnaný, text je dobře napsaný a snadno pochopitelný;
 • Děti jsou podněcovány k aktivitě: web obsahuje interaktivní části a reaguje na aktivity dítěte;
 • Web nemá žádný závadný obsah (násilí, nenávist nebo pornografii) a nepodněcuje k násilí nebo šikaně;
 • Pokud má web vzdělávací charakter, obsah vychází z výzkumů a znalostí a uvádí zdroje.

Spolehlivost - obsah je pro děti bezpečný:

 • Web neobsahuje závadné materiály a nesměruje děti na jiné stránky, které pro ně nejsou vhodné;
 • Tvůrce/majitel obsahu je zřetelně uveden a jeho účel je jasný;
 • Děti nemají být vyzývány k poskytování osobních dat vlastních, ani jiných osob (rodičů, kamarádů) a pokud se dítě musí registrovat, má být vyzváno učinit tak společně s rodiči;
 • Web neobsahuje myšlenky nebo obsah jiných lidí/organizací bez získání jejich souhlasu (respektování autorských práv);
 • V případě sponzorské podpory musí být inzeráty jasně označené a oddělené od vlastního obsahu: nemají svádět děti k utrácení peněz prostřednictvím webové stránky.

Použitelnost: Obsah má být přizpůsoben dětem a být pro ně uživatelsky příjemný:

 • Vzhled webu usnadňuje používání obsahu, podporuje navigaci uživatele:
  • Navigační struktura usnadňuje používání webu, uživatel vždy ví, kde se nachází;
  • Odkazy a tlačítka jsou snadno rozeznatelná a usnadňují přístup k obsahu;
 • Web nevnucuje návštěvníkům obrázky nebo melodie, pokud o to sami nepožádají;
 • Obsah se vyhýbá sociálním, sexuálním nebo etnickým předsudkům;

Komerční aspekty – web zaručuje respektování příslušných obchodních pravidel,  pokud je to relevantní:

 • Obsah musí respektovat národní zákonodárství v oblasti reklamy zacílené na děti;
 • Každý komerční záměr musí být zřetelný a obchodní sdělení mají být jasná a jednoznačná (tj. bez skryté reklamy);
 • Obsah zohledňuje věk, znalosti a vyspělost dětí a nezneužívá jejich důvěru, nezkušenost, důvěřivost;
 • Web určený dětem nemá příliš bannerů a nepůsobí jako „reklamní sloup“, nemá svádět děti k utrácení peněz prostřednictvím webové stránky;
 • Pokud existuje odkaz na obchod, poskytovatel zajistí, aby
  • byl potvrzen souhlas rodičů před tím, než dítě vstoupí do smluvního vztahu    
  • byly dostupné jasně srozumitelné a jednoznačné informace o podmínkách a lhůtách smluvního vztahu
  • byla poskytnuta podrobná informace o veškerém nabízením zboží a službách

Hodnotící kritéria soutěžních příspěvků dospělých

Následující kritéria budou použita národní i evropskou porotou pro hodnocení kvalitního online obsahu a výběr vítězů soutěže v kategorii dospělých tvůrců a organizací (i profesionálních).

Pět obecných kritérií:

 • Prospěšnost pro cílovou skupinu
 • Atraktivita
 • Spolehlivost
 • Použitelnost
 • Komerční hlediska

 

Obsah je prospěšný pro děti ve věku 6-12 let:

Obsah prospívá dětem: vzdělává je, informuje, povzbuzuje obrazotvornost, otevírá dětem nové možnosti a rozvíjí jejich schopnosti, podporuje sociální/kulturní rozhled, posiluje sebedůvěru, cit pro okolí a podporuje jejich společenskou angažovanost, posiluje kreativitu, apod.) 

Obsah je atraktivní:

 • Je zábavný, přináší dětem radost, jeho užití je zábavné s cílem poskytnout dětem pozitivní zkušenosti;
 • Vzhled webu je přizpůsoben věku dětí (6-12 let) a jeho ovládání je snadné, bez přemíry tlačítek;
 • Obsah je srozumitelný pro cílovou skupinu: poměr užití textu a obrázků je vyrovnaný, text je dobře napsaný a snadno pochopitelný;
 • Děti jsou podněcovány k aktivitě: web obsahuje interaktivní části a reaguje na aktivity dítěte, poskytuje interaktivní prostor pro hravost a nápady dětí;
 • Web nemá žádný škodlivý obsah (násilí, nenávist nebo pornografii) a nepodněcuje k násilí nebo šikaně;
 • Web nabízí vhodné a podnětné prostředí, kde si děti mohou zvolit úroveň svého zapojení a účasti a jsou patřičně odměněny za své úsilí;  
 • Pokud má web vzdělávací charakter, je provázen zajímavou grafikou, audio a video obsahem;

Spolehlivost - obsah je pro děti bezpečný:

 • Web neobsahuje urážlivé nebo závadné materiály a nesměruje děti na jiné stránky, které pro ně nejsou vhodné;
 • Informace týkající se obsahu stránek má být aktuální, vystihující obsahová témata a srozumitelná pro děti a jejich rodiče;
 • Tvůrce/majitel obsahu je zřetelně uveden a jeho účel je jasný;
 • Web poskytuje možnost ohlásit incidenty, závadný obsah nebo chování a poskytuje jasnou informaci o době na odpověď (do 48 hodin);
 • Web obsahuje informaci o datech publikování obsahu;
 • Pokud odkazy přesměrovávají děti na jiné stránky, musí být jasně označeno, že opouštějí místo, na kterém se právě nacházejí;
 • Kde je to na místě, tvůrce/poskytovatel obsahu uvádí důsledná dobře vyladěná pravidla ochrany soukromí:
  • Děti nemají být naváděny k poskytování osobních údajů svých ani jiných osob (rodiče, kamarádi) prostřednictvím obsahu, který je následně předáván třetím stranám;
  • Web má jednoznačně informovat o tom, jak je zacházeno s daty svých návštěvníků;
  • Obsah nesmí porušovat národní zákonodárství v oblasti ochrany osobních údajů;
  • Pokud se dítě musí registrovat, má být požádáno učinit tak spolu s rodiči;  
 • Obsah nesmí porušovat autorská práva;
 • Pokud web obsahuje chat, diskuzní fórum nebo odkaz na sociální interaktivní služby, tyto mají nabízet bezpečné prostředí (monitorování konverzace a obsahu generovaného uživateli – podrobnější informace o tom viz  Social networking principles for the EU);

Použitelnost - obsah má být přizpůsoben dětem a být pro ně uživatelsky příjemný:

 • Web má snadno zapamatovatelnou adresu (URL) ;
 • Vzhled webu usnadňuje používání obsahu, podporuje navigaci uživatele:
  • Navigační struktura je uživatelsky přátelská;
  • Podporuje pozitivní zkušenosti dětí;
  • Děti se neztrácejí v obsahu, vždy vědí, kde jsou;
  • Odkazy a tlačítka jsou snadno rozeznatelná, přístup k obsahu je snadný a intuitivní;
 • Web nevnucuje návštěvníkům obrázky nebo melodie, pokud o to sami nepožádají;
 • Obsah se vyhýbá sociálním, sexuálním nebo etnickým předsudkům a je co nejvíce přístupný různým skupinám uživatelů (znevýhodněným);
 • Obsah se rychle natahuje do prohlížeče, hlavní obsah a odkazy jsou nabízeny v různých oknech a formátech, jsou připravené pro širokopásmové připojení;  
 • Pokud je nabízen vzdělávací obsah, je vědecky podložený s uvedením jeho autora; 

Komerční aspekty – web zaručuje respektování příslušných obchodních pravidel, pokud je to relevantní:

 • Obsah musí respektovat národní zákonodárství v oblasti reklamy zacílené na děti;
 • Každý komerční záměr musí být zřetelný, obchodní sdělení mají být jasná a jednoznačná (tj. bez skryté reklamy);
 • Obsah zohledňuje věk, znalosti a vyspělost dětí a nezneužívá jejich důvěru, nezkušenost, důvěřivost;
 • Web určený dětem nemá příliš bannerů a nepůsobí jako „reklamní sloup“, nemá svádět děti k utrácení peněz prostřednictvím webové stránky;
 • Pokud existuje odkaz na obchod, poskytovatel zajistí, aby: 
  • byl potvrzen souhlas rodičů před tím, než dítě vstoupí do smluvního vztahu
  • byly dostupné jasně srozumitelné a jednoznačné informace o podmínkách a lhůtách smluvního vztahu
  • byla poskytnuta podrobná informace o veškerém nabízením zboží a službách.
Our website is protected by DMC Firewall!