Soutěž o "Nejlepší online obsah pro děti" – všeobecná doporučení

Všeobecná doporučení pro tvorbu kvalitního obsahu

 • Definujte strategii, vizi a poselství vašeho obsahu

  i) Proč chci vytvářet online obsah pro děti a čeho tím chci dosáhnout?
  ii) Co může být očekáváno od dětí?
  iii) Kolik času a jaké prostředky mám? Jsou postačující pro vytvoření obsahu vysoké kvality?

 • Definujte cílovou skupinu a berte ji nadále v úvahu

  i) Jaké jsou schopnosti, dovednosti a potřeby cílové skupiny?
  ii) Co činí děti a mladé lidi zranitelné?
  iii) Co je pro děti atraktivní a které prvky bychom měli brát v úvahu při tvorbě online obsahu? 

 • Pokuste se vcítit se do pozice dítěte/teenagera za cílem lepšího pochopení jejich vnímání světa a jejich způsobu   případného využívání obsahu
 • Pokuste se získat co nejjasnější představu o vaší cílové skupině – co děti podněcuje, jakým způsobem probíhá jejich proces učení se a jaké se z toho dají vyvodit důsledky pro podobu obsahu, který chcete vytvořit?
 • Pokuste se definovat, jaké by mělo být základní využití vašeho obsahu – nástroj pro prozkoumávání nových a stávajících   věcí, nové dovednosti, vzdělávání, hraní si apod.?
 • Pokuste se říci, jaká je pro děti motivace pro využívání vašeho obsahu, motivace užít si tento obsah, vydržet u něj a rozvíjet svou hravou aktivitu, a dále cítit pocit zadostiučinění po ukončení aktivity.
 • Zaměřte se na obsah, který má co nabídnout rozdílným typům uživatelů: realističtí nebo imaginativní uživatelé, aktivní nebo vnímaví uživatelé, snílci, přemýšliví, herci nebo uživatelé jdoucí za úspěchem.
 •  Pokuste se o zkonstruování vyváženého obsahu: pokuste se o hravé postupy mezi aktivitami, senzorickými    interakcemi, zacházejte uvolněně s online obsahy, předměty, tvorbou obsahu, fantazií, hrou na různé uživatelovy role, týmovou hrou.
 •  Zvažte, zda se dítě v obsahu může pohybovat hladce a bezproblémově ze stupně na stupeň, aby se interakce rozvíjela přirozeně a plynule (např. experimentováním, využíváním funkcí, variacemi, integrací).
 • Pokuste se vzít v úvahu prostředí, v jehož kontextu bude obsah využíván (např. je uživatel sám, veden svými rodiči, společně se svými vrstevníky, v tichosti nebo na hlučném místě? Jaké zkušenosti asi uživatel má?)
 • Zapojte cílovou skupinu do vývoje a testování obsahu za cílem učinění obsahu relevantním a uživatelsky přívětivým
 • Vyhledávejte informace týkající se relevantní legislativy a regulací
 • Vyhledávejte informace o relevantních organizacích, které vám pomohou zajistit bezpečnost dětí při využívání obsahu

  i) Program Safer Internet
  ii) Národní centrum bezpečnějšího internetu
  iii) Národní regulační entity

 

TVORBA A POSKYTOVÁNÍ ATRAKTIVNÍHO OBSAHU S UŽIVATELSKY PŘÁTELSKÝM PROSTŘEDÍM PRO DĚTI

Vzhled/atraktivita
Obsah či webové stránky vyvinuté pro děti by měly být pro ně atraktivní a schopné zaměřit se na jejich specifické zájmy.

 

Úvod
a. Zábava – jsou obsah/stránka zábavné, radostné a příjemné při použití?
  i. Pozornost dítěte je upoutána příjemným způsobem a nabízí podněcující, originální, svěží a zábavné přístupy a vzhled
  ii. Pokud je stránka vytvořena, pak nabízí dostatečné množství obsahu, prvky různého stupně vyzývavosti a náročnosti
  iii. Grafické prvky, video a audio obsah jsou atraktivní a smysluplné pro cílovou skupinu 
    •  Prostředí je jednoduché a jednoduše sledovatelné, s designem podporujícím jednoduchou navigaci
  iv. Obsah nabízí pro uživatele výzvy, které může překonávat, a zároveň by uživatel měl mít důvod navštěvovat obsah    pravidelně
  v. Obsah se zaměřuje na specifické zájmy cílové skupiny
  vi. Přitažlivá grafika, video a audio podněcují možnosti přiučit se něčemu novému
  vii. Jsou brány v úvahu zkušenosti, které dětem přinášejí asociace s online obsahem
  viii. V každém okamžiku existuje pro uživatele možnost dozvědět se, do jaké míry splnil účely/cíle obsahu

b. Interaktivita – mají děti příležitost aktivně se podílet?
  i. Děti mají příležitost aktivní interakce s obsahem a aktivní účast podporuje další získávání zkušeností
   o Do podoby obsahu mohou být zapojeny nápady dětí a ty tak mohou ovlivnit způsob, jakým se obsah/hra/stránka vyvíjí
   o Obsah/hra/stránka reaguje na činy dětí

c. Odpovídá obsah věku uživatele?
  i. Obsah je přitažlivý širokému publiku z řad dětí
  ii. Obsah odpovídá specifickým zájmům cílové skupiny a tématika obsahu je pro děti smysluplná
  iii. Jsou brány v úvahu kulturní odlišnosti a odlišný společensko-kulturní vývoj dětí
  iv. Prostředí obsahu je pozitivní a odpovídajícím způsobem vyzývající k aktivitě a podnětné 
   • Uživatel má možnost jednoduché volby do jaké míry se do obsahu zapojí a má z toho odpovídající prospěch. Míra    náročnosti se přizpůsobuje a je plynulá
   •  Hry jsou cílené na specifickou věkovou skupinu a pravidla mají odpovídající stupeň náročnosti, ale zároveň jsou  dostatečně snadná pro zvládnutí hry 
   •  Křivka osvojování si znalostí by měla dát uživateli pocit zvládnutí a kontroly nad akcemi/vývojem akcí
   •  Uživatelé dostávají odpovídající a konsistentní zpětnou vazbu na své činy, dozvědí se o svých eventuálních chybách a  jsou v takovém případě navedeni správným směrem
   •  Obsah/hra/stránka poskytuje dítěti, s ohledem na jeho celkovou činnost, odpovídající a individuální zpětnou vazbu 
   •  Uživatelé jsou povzbuzováni k experimentování a hledání nových řešení
  v. Obsah nepodněcuje k fyzickému či psychickému násilí, šikaně nebo jinému škodlivému chování vůči lidem nebo zvířatům,  a obsah samotný není jakkoli škodlivý a nebezpečný při používání

 

Použitelnost
Obsah/webová stránka je zacílena na děti, je zaměřena na předávání pozitivních zkušeností a je navržena způsobem, který odpovídá stupni jejich vývoje a dovedností

 

Úvod

a. Uživatelsky přátelské prostředí :

  i. Design a navigace podporují možnosti předávání pozitivních zkušeností dětem a splňují nároky a potřeby mladých uživatelů internetu
  •  Navigace na stránce je jednoduchá a uživatel se v obsahu/na stránce neztratí a vždy ví, kde se zrovna v obsahu/na  stránce nachází
  •  Pozitivní zkušenost cílové skupiny je podporována jednoduchostí a stabilností s co nejmenším počtem změn prostředí
  •  Jsou brány v úvahu fyzický a kognitivní vývoj a dovednosti cílového publika
  •  Dítě je schopno již od počátku používat obsah samostatně
  •  Pro mladší věkové skupiny jsou uzpůsobeny větší ikonky, aby bylo snadné jejich označení kurzorem
  •  Pro mladší cílové skupiny je v návodu vhodné použít screenshoty a mluvené slovo namísto textu 
  ii. Dějová linie bere v úvahu věk dětí 
  iii. Přístup k obsahu je snadný a intuitivní, ideálně z domovské stránky
  iv. Opuštění obsahu je snadné a intuitivní
  v. Text, dialogy a obrázky berou v úvahu schopnosti cílové skupiny
  vi. Je vhodné vyhnout se novým automaticky otevíraným oknům, které odvádějí pozornost od hlavní aktivity. Instrukce  jsou cílové skupině dostupné přímo na obrazovce intuitivním způsobem
  vii. Jasným a snadným způsobem jsou poskytovány informace a/nebo podkladové informace pro cílovou skupinu, ale i rodiče  a vzdělavatele
  viii. Obsah/webová stránka mají jednoduchou URL adresu/jméno domény, které navíc není jednoduše zaměnitelné / nevede k náhodnému nebo nedobrovolnému přístupu k obsahu nevhodnému dané věkové skupině

b. Zapojení
  i. Obsah/webová stránka není jednostranná vůči pohlaví nebo etnickému, sociálnímu či kulturnímu původu
  ii. Obsah je přístupný všem, včetně postižených lidí a sociálně znevýhodněných skupin
   •  Schopnosti potřebné k ovládání obsahu/stránky jsou v rozsahu odpovídajícím cílové skupině
  iii. Obsah by měl být přístupný ve více jazykových mutacích
  iv. Obsah by měl být přístupný na různých platformách a vhodný i pro pomalá internetová připojení pomocí minimalizace    času potřebného k načtení stránky/obsahu, ale i k případnému stažení materiálů


ZAJIŠTĚNÍ SPOLEHLIVOSTI OBSAHU / WEBOVÉ STRÁNKY

Transparentnost
Základní informace o subjektech, které stojí za vytvořením a poskytnutím obsahu/stránky, či o někom jiném, kdo může být kontaktován v případě dotazu, jsou klíčové pro zajištění kredibility obsahu/stránky

 

Úvod

a. Identifikace tvůrce a poskytovatele obsahu je jasná a jednoduše zjistitelná
  i. Uveďte na stránce jasnou informaci pro rodiče a jednoduchou možnost kontaktování v případě jejich zájmu
  ii. Obsah/stránka podávají jasné informace jak dětem, tak rodičům
    •  Tyto informace jsou přizpůsobeny dané cílové skupině
    •  Informace odpovídají platné legislativě země
    •  Informace o poskytovateli je poskytnuta alespoň v následujícím rozsahu, za cílem jednoduše jej kontaktovat:
    •  jméno poskytovatele
    •  jméno a příjmení kontaktní osoby
    •  úplná adresa (p.o. box je nedostačující)
    •  telefonní číslo
    •  e-mail
  iii. Poskytovatel/tvůrce obsahu/stránky/programu je jasně identifikovatelný
  iv. Tvůrce obsahu/stránky/programu je snadno kontaktovatelný díky poskytnuté kontaktní informaci a zároveň je uvedeno,  do jaké doby lze očekávat odpověď na dotaz (např. 48 hodin)
  v. Obsah/stránka/program obsahuje informace o celkových záměrech tvůrce

b. Je zajištěna transparentnost cílů, které si vytvořený a poskytnutý obsah klade za cíl (např. vzdělávací, komerční, zábavní…)
  i. Úmysl webové stránky: tvůrce/poskytovatel jasně formuluje, jaký má mít daný obsah přínos
  ii. Další osoby:
    •  Obsah/webová stránka neporušují autorská práva jiných osob/organizací
    •  Na obsahu/stránce/programu je tvůrcem/poskytovatelem deklarováno, do jaké míry přijímají zodpovědnost za ty části    obsahu, které nejsou pod jejich přímou kontrolou, např. fóra, odkazy apod.
    •  Kdykoliv je to možné, jsou poskytnuty internetové adresy subjektu nebo dokumentu, který je citován, nebo jiný zdroj     části obsahu, která byla převzata
    •  V případě odkazů je vhodné poskytnout stručný popis, kam tento odkaz směřuje, a to např. v podobě krátkého textu    vedle odkazu
    •  Informativní obsah: obsahuje jméno autora, bibliografii, datum publikování, aktualizace atd.

c. Jméno domény je přehledné a není snadno možná záměna s adresou jiných webových stránek


Bezpečnost
Obsah/webová stránka jsou bezpečné při používání a nenabízejí obsah, který by mohl mít negativní dopady na nezletilé děti nebo jakkoli negativně ovlivnit jejich vývoj

 

Úvod 

a. Součástí obsahu/stránek není jakýkoliv materiál, který by byl škodlivý dětem
  i. Definice obsahu, který je možné považovat za škodlivý pro děti, se liší v různých evropských zemích a regionech. Obecně   se za takový obsah považuje mimo jiné následující: pornografie, násilí, rasismus a xenofobie, šikana apod. Dále nesmí materiál   přinášet dětem morální, psychickou či fyzickou újmu a podněcovat k prvkům násilí
  ii. Mezi škodlivý obsah patří i materiál, který děti podněcuje/vede k sebepoškozování nebo snaze poškodit či zranit jiné lidi
Obsah/stránka má konzistentní a jasný postoj vůči škodlivému obsahu

b. Pro každou část obsahu/stránky je uvedeno, pro jakou věkovou skupinu je určena
c. Obsah/stránka přímo neodkazuje na jiný nevhodný obsah, ani neposkytuje k takovému obsahu přístup
d. K obsahu/stránce je připojena informace pro rodiče o možných rizicích spojených s používáním této stránky/obsahu 
e. Vhodný způsob, jakým informovat rodiče a uživatele o obsahu a jeho přiměřenosti pro různé věkové skupiny, je použití existujícího systému značení (např. PEGI v případě her)
f. Je zajištěn jednoduchý mechanismus informování ostatních tvůrců a poskytovatelů o těch částech obsahu/stránek, které by mohly být potenciálně škodlivé pro děti
g. Je zajištěn jednoduchý mechanismus umožňující rodičům či opatrovníkům jejich zapojení do způsobu využívání obsahu/stránek dětmi
h. V případě, že stránka umožňuje uživatelům vytvářet a umisťovat jejich vlastní obsah, má prvky sociální sítě nebo umožňuje sdílení multimédií, je žádoucí zajistit průběžný a efektivní monitoring těchto příspěvků a aktivit
>Viz. níže uvedené návrhy, kterými lze zajistit bezpečnost při poskytování specifických služeb a nástrojů na webové stránce, jako např. uživatelem generovaný obsah (sociální sítě, kniha návštěv, chatovací místnosti apod.), reklamy a možnosti platby


Uživatelem vytvářený obsah a interaktivní komunikační služby
(služby sociálních sítí, chatovací místnosti, návštěvnické knihy, fóra, sítě zaměřené na video atd.)
Poskytovatel obsahu podniká kroky k zajištění ochrany a bezpečnosti dětí.

 

Úvod

Princip bezpečnějších sociálních sítí pro EU nabízí klíčové směrnice pro poskytovatele, které vedou k zajištění bezpečí dětí za pomoci využití sociálních sítí v následujících oblastech:
  i. Zvyšování povědomí o sociálních sítích
  ii. Obsah odpovídající věkové úrovni zamýšlené cílové skupiny
  iii. Posílení uživatelů pomocí nástrojů a technologií
  iv. Snadno použitelný mechanismus podávání oznámení
  v. Odpovědi na hlášení ilegálního chování nebo obsahu
  vi. Umožnění a podpora zodpovědného přístupu k osobním a soukromým informacím
  vii. Ustavení prostředků pro konfrontaci s ilegálním nebo zakázaným obsahem a chováním

Tyto směrnice jsou aplikovatelné na všechny služby nabízející interaktivní komunikační služby.
Detailní dokument je k dispozici na: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/social_netwk/index_en.htm

a. Chatovací místnosti, fóra atd. umožňující interaktivní komunikaci a publikování obsahu vytvářeného uživateli zajistí, aby služby byly bezpečné pro používání dětmi:
  i. Věk a ověření identity uživatelů
   a. Je jasně stanovena věková hranice, od které mohou děti daný komunikační prostředek využívat
   b. Je vhodné implementovat systém ověření uživatele v okamžiku registrace (platná e-mailová adresa, registrace pomocí SMS zprávy apod.)
  ii. Jsou zveřejněny informace týkající se bezpečného chování v chatovacích místnostech
  iii. Je vytvořen efektivní systém kontroly/moderování ze strany moderátora
   a. Existuje-li možnost, že se dítě stane „součástí příběhu“ prostřednictvím chatu nebo diskusního fóra, pak je třeba zajistit  odpovídající kontrolu interaktivního prostředí
  b. Provádějte monitorování uživatelských příspěvků ještě před tím, než jsou zveřejněny, za cílem předejití odeslání    škodlivého obsahu
  iv. Pomocí poplašného tlačítka/možnosti ohlášení umístěného v chatovací místnosti nebo na webové stránce je možné  upozornit poskytovatele služby na zneužití služby a nežádoucí incidenty
  v. Je chatovací místnost pod trvalým dohledem moderátora diskuze?
  vi. Jsou vyžadovány platné e-mailové adresy pro registraci do chatovací místnosti?
  vii. Jsou poskytnuty na stránce informace o bezpečnosti v chatovací místnosti?
  viii. Je v chatovací místnosti umístěno tlačítko alarmu?
  ix. Existují bezpečnostní opatření, která zajišťují, že uživatelské příspěvky jsou před zveřejněním kontrolovány, a obsah s  možnými škodlivými dopady na děti do 12 let není odeslán?
  x. Je zajištěn ohlašovací mechanismus, který v případě potřeby informuje poskytovatele o obsahu potenciálně škodlivém pro děti do 12 let nebo o nebezpečném chování?

Soukromí
Sbírá obsah/stránka osobní data o uživatelích?
V případě sběru osobních dat o uživatelích je třeba uvést, z jakého důvodu k tomuto sběru dochází, dále jak je s informacemi nakládáno a efektivním způsobem toto v obsahu/stránce sdělit rodičům a dětem.

 

Úvod: Specifika dětské zranitelnosti

a. Je zajištěna efektivní bezpečnostní politika a ochrana soukromí, zejména v otázkách nakládání s osobními informacemi cílových skupin a je dostatečně odůvodněno nakládání s těmito informacemi?
b. Posuďte, je-li sběr dat o uživatelích nezbytný: pokud je to možné, zaměřte se na poskytování obsahu/služeb/webových stránek, které mohou být využívány anonymně
c. Poskytovatel zajistí utajení osobních údajů
d. Vhodným způsobem je poskytnuta jasná informace o tom, která data konkrétně jsou shromažďována a z jakého důvodu, ve shodě s legislativou na úrovni ČR i EU
  i. Obsah/stránka/program poskytují jasné informace o tom:
    •  které informace jsou shromažďovány
    •  jakým způsobem jsou shromažďovány
    •  kdo informace shromažďuje
    •  jak je s informacemi nakládáno
    •  jak je zajištěno utajení osobních údajů
    •  (zda jsou používány cookies/stopovací technologie a případně jejich účel)
e. Obsah/stránka/program nepoužívá nátlak k získávání informací citlivých k otázkám soukromí
f. V případě získávání osobních údajů je nutný souhlas rodiče
i. Např. v případě možnosti účasti v soutěži/výhry ceny, kdy je nutno za tímto účelem poskytnout osobní informace
ii. Osobní data nejsou předána třetí straně, vyjma případu, kdy je to nutné k doručení ceny
iii. Souhlas může být získán např. prostřednictvím e-mailu rodičům


Údržba /editorská činnost
Pravidelná údržba a kontrola obsahu vede k docílení vysoké kvality obsahu

 

Úvod

a. Kvalita a udržitelnost
  i. Obsah/webová stránka je bezpečná a zůstává bezpečná
  ii. Je prováděna frekventovaná a souvislá kontrola a aktualizace
   1. Pokud je to možné, jsou informace udržovány aktuální
   2. Obsah/stránka/program obsahuje informace o datech publikování/poslední aktualizace
   3. Je předcházeno zneužití/chybné užití značky/URL
  iii. Nejsou obsaženy nefungující odkazy nebo slepé uličky
  iv. Mělo by být vyvinuto úsilí zajišťující nepřítomnost virů nebo jiných nežádoucích prvků v odkazech
  v. Případná instalace programu nebo hry je jednoduchá a přímočará
  vi. Správné zobrazení obsahu je zajištěno na všech hlavních internetových prohlížečích, operačních systémech a platformách
  vii. V případě omezeného přístupu na odkazované stránky z externích odkazů je vhodné jejich nasměrování jinam do oblasti   jejich zájmu, namísto navádění dětí do nefungujících odkazů/slepých uliček
b. Přesnost a spolehlivost
  i. Je poskytnuta korektní, jednoznačná a pečlivá informace o tvorbě/výběru poskytnutého obsahu, takže uživatel ví, co od    obsahu/stránky očekávat
  ii. Je zvolena vhodná rovnováha mezi kvalitou a množstvím poskytnutého obsahu, stejně jako vhodná úroveň vzhledem k    věku uživatelů
  iii. V případě diskutování určitých témat je třeba projevit citlivost z hlediska vědeckého přístupu (např. veřejné  zdravotnictví) a vždy v takovém případě uvést citace
  iv. V obsahu/stránce je použita spisovná a srozumitelná forma jazyka

c. Poskytovatel – interakce s uživatelem
  i. V případě kontaktování uživatelem, např. emailem (otázky, stížnosti apod.), je mu poskytnuta odpověď, ideálně do 48    hodin
  ii. Poskytovatel reaguje odpovídajícím způsobem v případě výskytu škodlivého nebo ilegálního obsahu nebo chování


SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE APEKTŮ KOMERČNÍHO VYUŽITÍ, REKLAM A e-OBCHODU SPOJENÉ S ONLINE OBSAHEM PRO DĚTI A MLADISTVÉ


Reklama a sponzoring
Webová stránka obsahující komerční reklamu jasně vymezí své komerční zájmy a učiní komerční prvky jasně rozpoznatelné

 

Úvod

a. Obecné aspekty
  i. Poskytovatel obsahu/stránky bere v úvahu věk, znalosti a stupeň vyspělosti cílového publika
  ii. Poskytovatel obsahu/stránky jasně sdělí dětem i rodičům, jaké jsou jeho komerční zájmy a to odpovídajícím způsobem  pomocí otevřeného a čestného článku umístěného na webové stránce
  iii. Obsah/stránka nesvádí děti k utrácení peněz ani k samostatnému uskutečňování nákupů
  iv. Obsah/stránka vyhovují národní legislativě i legislativě EU v otázkách komerční reklamy pro děti 
  v. Existují bezpečnostní opatření, která zajišťují, aby reklama byla kontrolována a usměrňována (např. nežádoucí pop-up  okna, která nejdou zavřít)
  vi. V případě, že stránka obsahuje komerční reklamu, je tato jednoduše rozpoznatelná a je jasně oddělena od obsahu,    který je využíván dětmi
  vii. Sponzorované části obsahu/stránky jsou jasně vymezeny
  viii. Jakékoliv reklamní sdělení je jasně rozpoznatelné a odpovídá požadavkům EU i dané země na reklamy cílené na děti

b. Jaký druh reklamy?
  i. Obsah/stránka neobsahují jakoukoliv reklamu, která je nevhodná pro děti (tabák, alkohol, erotické produkty, hazard,  loterie atd.)
  ii. Vyvarujte se:
   a. Navádění dětí k zakoupení nebo pronajmutí produktu využitím jejich neznalosti či nezkušenosti
   b. Navádění dětí ke snaze vymoci si zakoupení produktu nebo služby na svých rodičích
   c. Zahrnutí obrázků/obsahu, které by mohly být nevhodné pro cílové publikum

c. Nezávislost
  i. Buďte jediným vlastníkem obsahu. Je třeba zamezit jakémukoli ovlivňování podoby obsahu ze strany sponzorů, reklam  nebo jiných zdrojů financování
  ii. Jasně označte a oddělte od obsahu: reklamu, sponzoring nebo jiné zdroje financování a/nebo komerční zájmy

Obchody / obsah přístupný za poplatek / placené členství
Umožňuje-li obsah nebo stránka dětem nakupování, je třeba brát v úvahu nezkušenost dětí v této oblasti: je třeba jasně sdělit dětem záměry stránky a je nutné zapojení rodičů do nákupního procesu.

 

Úvod: Dbejte na nezkušenost dětí, jejich naivitu a důvěřivost vedoucí k nákupu online

a. Na stránkách není umístěn jakýkoliv požadavek na nákup online, ani nepřesvědčuje děti k nákupu 
b. Uveďte jasnou a detailní informaci o všech produktech a službách, stejně jako detaily o případném transakčním procesu 
   i. Obchod/obsah přístupný za poplatek nebo placené členství jsou jako takové jasně rozpoznatelné
   ii. Uživatelé jsou upozorněni na skutečnost, že přistoupením na nabídku uskutečňují obchod
   iii. Děti jsou aktivně nabádány, aby vyhledali pomoc a dozor dospělých při uskutečňování online obchodu

c. V případě možnosti nákupu pomocí obsahu/stránky existují odpovídající opatření, která zajistí souhlas rodičů před tím, než bude dítěti umožněno provést samotný nákup online, a dále existuje srozumitelná a jednoduše dostupná informace týkající se detailů nabízených zboží a služeb, a to včetně:
   i. ceny produktu, ceny dopravy, geografických omezení
   ii. typů platby a z nich vyplývajících skutečností (extra poplatky či slevy), doba dodání, dostupnost zboží
   iii. práva odstoupení od obchodu, vrácení zboží a jeho náklady
   iv. následky v případě, že existuje podezření na podvodné jednání ze strany zákazníka

Nahoru
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd